EskippakithikiEspippikithiki site and north video, September 2014